Projekty

projekt pro povolení stavby

Projekt vychází z odsouhlasené studie a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací, zajištuje dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými požadavky na výstavbu a s veřejným zájmem v dané lokalitě reprezentovaným mimo jiné závaznými stanovisky DOSS


podle velikosti, umístění a účelu stavby stanovíme potřebný způsob povolení a rozsah dokumentace

Standardně rozsah práce na obsahuje minimálně:

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu se studií stavby
 • upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze, vnesení podrobnějších informací
 • vypracování dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy), včetně koncepční koordinace všech profesí,
 • zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro potřebný stupeň stavebního řízení pro povolení stavby

Do projednání (nebo i předjednání) zhotoveného projektu patří:

 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního
 • povolení (DOSS),
 • zajištění vyjádření účastníků řízení,
 • jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu,
 • účast při jednáních ve stavebním řízení,
 • obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např.kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
 • účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení

projekt pro provádění stavby

Dokumentace je prohloubena a rozšířena do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projekt pro provádění stavby se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací.

U drobných staveb je možné zpracovat "jednostupňovou" dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby.Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510