Dozor


Autorský nebo stavební dozor nad prováděním stavby. Může obsahovat následující činnosti dle Vaší potřeby:


 • účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
 • kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,
 • kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení,
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným projektem
 • kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad


 • spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby;
 • účast při reklamačním řízení,
 • odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce,
 • provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby,
 • posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby,
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů,
 • posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,
 • provedení),
 • vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby,
 • poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,


 • zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí
 • souhlasu,
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního
 • požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.,
 • zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení - TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení),
 • zajištění revizních zpráv od dodavatelů,
 • zajištění závěrečné prohlídky stavby, případně kolaudačního řízení,


Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510