Územní plánování

Územní studie patří mezi územně plánovací podklady a ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studií může být také detailněji prověřeno řešení obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené územním plánem. 

Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace. Územní studii pořizuje příslušný úřad vždy v přenesené působnosti. 

Územní studii lze využít například pro prověření a posouzení: 

  • územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů (rekreace nebo těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.), 
  • řešení vybraných problémů urbanistické koncepce (uspořádání zastavitelných ploch, koncepce veřejných prostranství včetně veřejné zeleně aj.), 
  • koncepce veřejné infrastruktury (dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti aj.) 
Iveta Musilová, www.origa-arch.cz, +420 604 452 510